آدرس : تبریز – دروازه تهران – جنب خیابان باختر – ابزار اسلامی

شماره تماس:۳۳۳۲۹۴۵۸-۰۴۱

ایمیل: support@abzarkadeh.com